TRIZ?

O čem je TRIZ?

Metodika TRIZ – Tvorba a řešení inovačních až invenčních zadání (TIPS- Theory of Invention Problem Solving, TRIZ-Těoria rešenia izobretatělskich zada) – vznikala od r. 1946, a to studiem patentů, zobecňováním úspěšných postupů řešení technických problémů. Bylo zjištěno, že silná řešení (řešení vyšších inovačních řádů a úrovní invence) jsou dosahována poměrně malým počtem objektivně používaných, studovatelných, osvojitelných a opakovatelných postupů k řešení. Poznání těchto analyticko-řešitelských postupů zvyšuje efektivitu studia techniky a řešení inovačních projektů v praxi. TRIZ vede uživatele metodicky od nejasné problémové situace, přes detailní rozbor systému vymezeného na objektu zájmu, k formulaci správných (na cíl zaměřených) inovačních zadání a z nich odvozených správně zformulovaných typových invenčních úloh, až ideovým návrhům jejich variantních řešení. TRIZ využívá dvě navzájem se doplňující metody: analytickou (rozborovou) metodu FNA a syntetickou (řešitelskou) metodu ARIZ.

FNA-funkčně nákladová analýza zájmového objektu

Analytická metoda: FNA – analýza funkcí a nákladů objektu inovace (pokročilá hodnotová analýza objektu zájmu) pomáhá řešiteli odpovídat na otázky „CO“ a „PROČ“
by mělo být v systému zdokonaleno, tj. inovováno. Pomáhá uživateli:
– určit klíčové prvky podle vyhodnocené funkční, problémové a nákladové významnosti prvků v systému,
– určit klíčové prvky podle vyhodnocené funkční, problémové a nákladové významnosti prvků v systému,
– nalézt příčiny problému v technickém systému, tj. výrobku nebo procesu,
– vybrat správná inovační zadání – významná pro vytyčený cíl a respektující zákonitosti rozvoje techniky,
– formulovat správně (konkrétně) inovační zadání:  „co“ a „proč“ má být v systému zdokonaleno.
Je známo, že správná inovační zadání a z nich správně odvozené typové inovační až invenční úlohy jsou více než polovinou úspěšného řešení.
Největší ztráty vznikají, když týmy odborníků vypracují dobrá řešení (odpovědi)  pro špatně formulovaná zadání (otázky).
I v politice, ale hlavně v technice platí, že: „Nevíš-li kam jdeš, určitě dojdeš někam jinam…„[z folklóru uživatelů TRIZ] .

ARIZ-algoritmus řešení invenčních zadání

Syntetická metoda ARIZ – Algoritmus řešení invenčních zadání (řešitelský postup algoritmického typu) pomáhá řešiteli hledat odpovědi na řadu otázek „JAK“
by mohly a měly být invenční úlohy řešeny, a to v souladu se zkušenostmi (s doporučeními) generací vynálezců koncentrovanými v postupu algoritmického typu.
Řešitelské kroky v rámci ARIZ nejprve řešiteli pomáhají přeformulovat vybrané problémové zadání, a to do podoby několika typových úloh:
– formulovat rozpor technický v problémovém zadání,
– formulovat fyzikální rozpor uvnitř technického rozporu,
– formulovat typický model konfliktů zúčastněných látek a energií,
– formulovat klíčovou technickou funkci, kterou je potřeba plnit parametricky nebo principiálně lépe než dosud,
– lokalizovat v objektu prvky zaostávající za tendencemi zdokonalování techniky,
a teprve potom čerpat  inspiraci (nápady, ideje, náměty) pro hledání řešení těchto typových úloh, a to s podporou četných doporučení v podobách:
– invenčních principů pro řešení technických rozporů,
– separačních postupů pro řešení fyzikálních rozporů,
– modelů řešení typických modelů konfliktů,
– jevů a efektů z přírodních věd principiálně použitelných pro plnění funkce,
– zákonitostí rozvíjení technických systémů pro možné zdokonalení objektu.
ARIZ nenahrazuje, ale zaměřuje, podněcuje a inspiruje inovační myšlení řešitele! „Jestli myslíš, že jsi inženýr, mysli!“ …[z folklóru uživatelů TRIZ] c

Přejít nahoru