Stručně o TRIZ

O čem je metodika TRIZ? Metodika TRIZ – Tvorba a řešení inovačních až invenčních zadání (TIPS- Theory of Invention Problem Solving, TRIZ-Těoria rešenia izobretatělskich zadač) – vznikala od r. 1946, a to studiem patentů, zobecňováním úspěšných postupů řešení. Bylo zjištěno, že silná inovační řešení jsou dosahována poměrně malým počtem objektivně používaných řešitelských postupů. Poznání těchto postupů zvyšuje efektivitu studia a zdokonalování techniky v praxi. Metodika TRIZ je netriviální, inženýrská, protože analyticko-řešitelská, vede uživatele od nejasné problémové situace, přes rozbor systému vymezeného na objektu zájmu, a to nejprve k formulaci správných, tj. na inovační cíl zaměřených inovačních zadání, potom ku správně formulovaným typovým invenčním úlohám (konkrétních) a následně až k možným variantám jejich řešení.
TRIZ využívá dvě navzájem se doplňující metody: analytickou metodu FNA– funkčně nákladovou analýzu a řešitelskou algoritmizovanou metodu – ARIZ.

Analytická metoda: FNAanalýza funkcí a nákladů objektu inovace pomáhá řešiteli odpovídat na otázky „CO a PROČ“ by mělo být
v objektu zdokonaleno, tj. inovováno. Pomáhá uživateli:
– určit klíčové prvky podle vyhodnocené funkční, problémové a nákladové významnosti prvků, operací,
– formulovat problém a nalézt jeho příčiny ve výrobku nebo procesu,
– vybrat správná inovační zadání, tj. významná zadání pro vytyčený inovační cíl a pro zadání respektující tendence rozvíjení techniky,
Je známo, že správná inovační zadání a z nich odvozené úlohy jsou více než polovinou úspěšného řešení.
Největší ztráty vznikají, když týmy odborníků vypracují dobrá řešení (odpovědi) pro špatně formulovaná zadání (otázky).
I v politice, ale hlavně v technice platí, že:
„Nevíš-li kam jdeš, určitě dojdeš někam jinam….[z folklóru uživatelů metodiky TRIZ]

Syntetická metoda: ARIZAlgoritmus řešení invenčních zadání (řešitelský postup algoritmického typu) pomáhá řešiteli hledat odpovědi na řadu otázek „JAK“ by mohly a měly být úlohy řešeny, a to v souladu se zkušenostmi (s doporučeními) generací vynálezců koncentrovanými v tomto postupu algoritmického typu.
Řešitelské kroky v rámci ARIZ pomáhají uživateli nejprve přeformulovat dílčí problémové zadání do podoby několika typových úloh:
– tj. formulovat rozpory technické a v nich rozpory fyzikální,
– tj. formulovat typické modely konfliktů látek a energií,
– tj. formulovat klíčové technické funkce, které je potřeba plnit parametricky nebo principiálně lépe než dosud,
– tj. lokalizovat komponenty zaostávající za tendencemi/trendy zdokonalování techniky,
a teprve potom čerpat  inspiraci (nápady, ideje, náměty) pro hledání řešení těchto typových invenčních úloh, a to s podporou řešitelských doporučení v podobách:
invenčních a separačních postupů pro řešení technických a fyzikálních rozporů,
modelů možných řešení pro typické modely konfliktů,
jevů a efektů z přírodních věd principiálně použitelných pro plnění dané funkce,
zákonitostí rozvíjení technických systémů pro inspiraci způsobů, směrů či prognóz možných inovací objektu.
ARIZ nenahrazuje, ale zaměřuje, podněcuje a inspiruje inovační myšlení řešitele, „JAK“ by mohly být invenční úlohy řešeny!
„Jestli myslíš, že jsi inženýr, mysli!“ …“[z folklóru uživatelů TRIZ]   

O čem je sw podpora GoldFire a TechOptimizer? Poskytují podporu uživateli metod FNA a ARIZ:
– podporuje tvorbu zadání ve fázích analýzy i hledání nových řešení ve fázi syntézy výrobků a procesů,
– doporučuje postupy k řešení zformulovaných typových inovačních až invenčních úloh,
– analyzuje patenty konkurence a umožňuje sledovat vývojové trendy u konkurence a v oboru,
– opakovatelným způsobem podporuje systematickou a přitom tvůrčí práci řešitelů inovací,
– vtahuje uživatele do informační a znalostní společnosti (klidný jen ten, kdo málo zná….).

Shrnutí:
Metodika TRIZ a její sw podpora jsou transdisciplinární nástroje pro analýzu i syntézu procesních i výrobkových inovací v praxi.

Myšlenková mapa TRIZ

Myšlenková mapa analyticko-řešitelské metodiky TRIZ a podpory Goldfire může být znázorněna přibližně takto:

Analytická etapa a Syntetické etapa
jsou podstatné etapy práce v rámci metodiky TRIZ.

Odkaz na 90 min. nahrávku přednášky o TRIZ na youtube.
Co nahrávka obsahuje? Polovina výklad k metodice, potom dva výukové příklady a dva řešené reálné příklady z praxe.
Za neprofesionální nahrávku studentů a drobné moje přebrepty se omlouvám (:-)).
Po kliknutí na odkaz dole budete muset přeskočit asi dvě reklamy. Začátek je technicky nekvalitní. Ale celek je dostatečně informativní.

Odkaz na 90. minutový záznam informativně-motivační přednášky vám rád pošlu na vyžádání.

Přejít nahoru