Publikace

Knihy pro děti a mládež

Pohádky záhadky od kocoura Potřeskina

Text o kocourovi….

Co na to vynálezce? (kniha pro dědu, otce i syna tvořivého)

Knihaaaaaa

aaaa

ccc

CO NA TO VYNÁLEZCE? (V originále: I tut pojavilsja izobretatěl)
Genrich Saulovič ALTŠULLER
Překlad: Doc. Ing. Bohuslav BUŠOV, CSc., Brno, 2000
Kniha seznamuje žáky základních a studenty středních škol, ale také učitele, rodiče a techniky z praxe se základy málo známé metodiky řešení vynálezcovských (inovačních, inženýrských) úloh, tedy úloh, jejichž vyřešení vyžaduje tvůrčí přístup (tvořivost, kreativitu, invenci) řešitele.
V knize je uvedeno bezmála 80 řešených příkladů vybraných z reálné vynálezcovské praxe.
Z patentového fondu autor vybral takové příklady, pro jejichž pochopení nejsou nutné speciální znalosti. Zadání a odvozené úlohy lze většinou řešit s využitím znalostí fyziky na úrovni základní školy, případně střední školy. Z textu zadání byla odstraněna odborná terminologie, která nezřídka komplikuje pochopení inovační úlohy a často zamlžuje i proces hledání nového řešení.
Autor zvolil takový přístup proto, aby čtenář mohl podstatnou část pozornosti soustředit na jádro úlohy, na ty postupy v procesu jejího řešení, které vedou k dosažení ideje řešení, na ty zákonitosti rozvoje techniky (tendence, trendy), které umožňují použít jeden a tentýž postup k vyřešení úloh zdánlivě naprosto různých.
Bez ohledu na množství uvedených příkladů, nejsou příklady jediným “hlavním hrdinou”. Příklady jsou zde prostředkem, který pomáhá pozornému čtenáři při osvojování podstatných řešitelských nástrojů z metodiky určené k tvůrčímu řešení úloh. V knize jsou proto tři hlavní hrdinové: TRIZ – teorie – či metodika Tvorby a řešení inovačních (inženýrských) zadání; ARIZ – algoritmus – či postup řešení invenčních (tvůrčích) zadání; Příklady – úlohy. Tato trojice “hrdinů” na sebe vzájemně působí. Proces řešení úloh se opírá o teorii nutnou k vědomému osvojování algoritmu, který slouží v procesu řešení. Tito “bratři v triku” mohou pozvednout kvalitu řešení úlohy až na vynálezcovskou úroveň. Přeji všem čtenářům, aby tato zvláštní kniha zasela do jejich otevřených myslí mnoho tvůrčího neklidu, který podněcuje k činům.
Doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc.

150 tvůrčích zadání z prostředí, které nás obklopuje

nnn

Úvod knihy 150 tvůrčích zadání…. (k zamyšlení)
Zkuste odpovědět na tyto otázky:

 • Proč mech roste nejen na severní straně stromů?
  Proč se mravenci na podzim « opalují » na vrchlíku mraveniště?
  Proč mech roste nejen na severní straně stromů?
  Jak se pavouk pohybuje po vlastní pavučině, aniž se přilepí?
  Jak při rybaření dostat žížalu ze sklenice s hlínou a přitom si nezamazat ruce?
  Odkud se berou ryby v nedávno vyhloubeném rybníku?
  Proč hmyz obvykle létá proti větru?Jak kráva proměňuje seno v mléko?
  Proč kůň, když se vyleká, odfrkuje?

Přibližně takové otázky kladou děti sami sobě, rodičům, učitelům, a nakonec začínají hledat zajímavé knihy o přírodě.
A když jsou úspěšní, setkávají se s údivem: ach táák, vida, proto! Tak, jako například v úloze o ježkovi a jablku.

Například: JEŽEK A JABLKO
Od dětství známe obrázek: ježek nesoucí na svých bodlinách jablko. Kam a proč ho odnáší? Zoologové tvrdí, že ježci jablka nežerou – vždyť ježci jsou hmyzožravci! Navíc, ježci v zimě nepotřebují potravu, protože spí, jako medvědi nebo jezevci. A navíc, bylo pozorováno, že z množství jabloní si ježci vybírají pláňky, to znamená nejkyselejší jablka. K čemu jablka potřebují?
Takové otázky nazýváme otevřenými otázkami nebo tvůrčími úlohami. A chceme vás naučit řešit takové úlohy. Proč? Nuže prostě proto, že život se stává čím dál dynamičtější, proměnlivý, stále více nasyceným tvůrčími úlohami: profesionálními, sociálními ekologickými, existenčními. Dnes je těžké představit si úspěšného člověka, který se bojí hledat a přijímat řešení, neumí analyzovat situace, vyhýbá se tvořivosti ve svojí činnosti.
Abychom vás naučili řešit otevřená zadání, otevřené úlohy, právě to je důvod, proč jsme vydali tento sborník: 150 otevřených úloh z přírody, která nás obklopuje. Ty úlohy budou řešit možná budoucí pěstitelé, agronomové, chovatelé, včelaři, rybníkáři, rybáři – všichni, kteří svůj život spojí s půdou a matkou přírodou. Ale jak se naučit takovému způsobu k řešení otevřených úloh? Nejlepší způsob je – řešit tvůrčí zadání, úlohy vyžadující tvůrčí přístup k jejich řešení. Kromě toho, v knize pro sebe objevíte mnoho zajímavých a užitečných znalostí, jejichž koncentrace je v této knize opravdu veliká.
Všechna zadání, která naleznete v této knize, to jsou skutečně výzkumnická a vynálezecká zadání a úlohy. Náměty pochází ze života vědců i prostých lidí, zvířat a rostlin, z přírody. Jsou to otevřená zadání. Ať se vám tento udivující svět otevírá spolu s těmito zadáními. Možná některá zadání vyřešíte snadno. Ale některá zadání vás přinutí poněkud se potrápit. Nespěchejte nahlížet do odpovědí. Čím úporněji se bude zadání „bránit“, tím cennější bude odměna.Každé zadání je doprovázeno doplňkovými texty včetně otázek, nad kterými je zajímavé popřemýšlet. V mnohých odstavcích „K věci…“ se skrývají budoucí zadání, která se naučíte velmi rychle spatřovat a formulovat. „Body růstu“ – to jsou otázky, na které nejsou dosud známé odpovědi. Může se stát, že právě vám se podaří v budoucnu na tyto otázky odpovědět.

Publikace pro studenty a inženýry

Úvod knihy Vylepši svoje přemýšlení (v anglickém originále: TRIZ4you)
Myšlení je schopnost, může být rozvíjeno a zlepšeno, pokud víme jak. Eduard de Bono
Nevyužíváme 95% našich vědomostí!
o byste odpověděli, kdyby se Vás někdo zeptal: „Jak mnoho svých vědomostí použijete v každodenním životě?“ Normální lidé uvádějí že, používají znalosti získané během studijních let v rozmezí 5 – 20 %. Charakteristické pro využívání znalostí je to, že čím více let oficiálního studia člověk absolvoval, tím méně vyžívaných znalostí odhaduje.       Bylo nám vícekrát řečeno, že nevyužíváme naplno naši mysl, a kdybychom dokázali používat náš mozek efektivněji, byli bychom podstatně kreativnější a inteligentnější. Množství knih již bylo napsáno o zlepšení výkonosti mozku a schopnosti myslet. Tucty technik byly vyvinuty na zlepšení čtení, paměti a kreativity. Tato kniha má za úkol pomoci zlepšit myšlení, ale zaměřuje se na jinou oblast než všechny ostatní knihy. Účelem této knihy je pomoci čtenáři v systematickém používání znalostí, kterých doposud nabyl během studia a jak napomoci efektivnímu využití znalostí, které získá v budoucnu. Kniha je napsána s cílem pomoci čtenáři vytvořit více kvalitnějších nápadů při systematickém používání většiny získaných znalostí. To dopomůže čtenáři k tomu, aby se stal lepším myslitelem.
Kniha je určena čtenářům, kteří jsou připraveni učit se prostřednictvím činností a jsou ochotni věnovat svůj čas řešením cvičení zahrnutých v této knize. Tento způsob učení by měl být přijatelný pro vysokoškoláky i středoškoláky. příkladů. Kniha pomůže každému, kdo si myslí, že nevyužívá svoje znalosti dostatečně efektivně, a to v tom, že ho naučí lépe a systematičtěji myslet a využívat svoje znalostí efektivněji.    

Předmluva
Tvorba a řešení inovačních zadání (TRIZ) je v podstatě dvojice metod, které se velmi dobře doplňují, které prokázaly svoji efektivnost. To je fakt, který nastartoval používání TRIZ v USA, v Evropě i Asii.
    Metodika prohlubuje tvůrčí potenciál jednotlivce, rozšiřují řešitelskou kapacitu týmu, dotváříproinovační klima ve firmě, urychlují výrobkové a procesní inovace.
    Autor věnuje hlavní pozornost metodice TRIZ, přestože nijak nepodceňuje užitečnost jiných, méně instrumentálních metod technické tvůrčí práce. Soustředěním pozornosti jen na TRIZ se autor chtěl vyvarovat encyklopedickému přehledu velkého množství existujících metod technické tvůrčí práce a naopak předložil materiál pro dostatečně důkladné seznámení s instrumentální metodou TRIZ, která není, k naší škodě, ani vyučována v technickém vzdělávání, ani využívána v inovační praxi ČR.
    Přes snahu autora o srozumitelné podání netriviálního tématuTRIZ (jedná se o silný „destilát“ metody vzniklé důkladným studiem výsledků práce několika generací tvůrčích techniků) je pravděpodobné, že studující shledá některé pasáže obtížnými. Proto je výhodné přistoupit ke studiu TRIZ po cca informativně-motivační přednášce překladatele.

Jak pracovat s knihou OTSM-TRIZ….?
Kniha je sestavena jako učebnice, kterou lze používat jak v rámci výukového procesu na univerzitě, tak i pro samostudium. Přitom bylo respektováno, že někteří čtenáři začínají poznávat TRIZ od nuly, zatímco jiní možná již znají pojmový aparát teorie TRIZ, ale zůstali stát před praktickými aplikacemi metodiky. Ano, i oblast praktického aplikování metodiky, typy zadání, se kterými se každý střetává a pracuje s nimi, jsou u každého specialisty odlišné – a proto každý bude potřebovat odlišné části naší zkušenosti.
Proto, aniž přeměňujeme knihu do podoby učebnice, kterou lze číst z libovolného místa, přesto jsme strukturovali knihu tak, aby si každý čtenář mohl vybrat z knihy pro sebe to nejvhodnější.
Kniha se skládá ze čtyř částí a několika příloh. Úplný popis obsahu je v souboru.


Příčiny a následky problémových situací….

Příklad RCA+ diagramu vynikající inovace malého turbínového motoru PBS, Velká Bíteš.

Jak zviditelnit rozpory k řešení
Doc In. Bohuslav Bušov, CSc.
Tento text vysvětluje analytickou metodiku, jak modelovat řešenou problémovou situaci tak, aby byly zviditelněny rozpory, tj. příčiny vzniku problémů.
Root Conflict Analysis (RCA+) je relativně nový doplněk do řady nástrojů a technik známých z metodiky TRIZ. Je založen na filosofii metodiky TRIZ, filosofii  generování nových nápadů založených na vyřešení odhalených rozporů. Tento doplněk pomáhá mapovat a zvládat složitost  problémů, a to identifikováním a  vizualizací rozporů (a jejich příčin), ze kterých se obvykle skládá složitý problém. Modelování problému pomocí RCA+ pomáhá ozřejmit vztahy mezi těmito rozpory, aby tím bylo usnadněno rozhodování, který rozpor vybrat k řešení.
RCA+ modelování se používá v rámci řešení tří typů úkolů:
1.         Pro řešení konkrétních problémů vztahujících se k určitému konkrétnímu produktu, službě nebo procesu
(jako např. – eliminovat selhání konkrétního produktu), nebo – zvýšit prodej konkrétní služby produkované konkrétní firmou). 
2.         Pro řešení širokého spektra problémů vztahujících se k celé třídě produktů, procesů nebo služeb
(např. – prevence potopení všech typů lodí, – eliminace možných chyb pilotů během letu, – eliminace chyb operátorů v call centrech, atd.)
3.         Pro prognózování a eliminování možných a potenciálních selhání v rámci systémů a procesů (např. identifikování možných příčin selhání projektů).
Modelování pomocí Root Cause Analysis (RCA+) bylo vyvinuto na základě využití tří metodologií / jejich částí:
•           Příčinně-následkových řetězců (Cause Effect Chains), které byly součástí klasické Root Cause Analysis, techniky původně vyvinuté pro zkoumání příčin nehod, především v letectví,
•           Teorie omezení (Theory of Constrains), vypracované E. Goldratem pro identifikování úzkých míst v podnikatelských činnostech,
•           Tvorby a řešení inovačních zadání (TRIZ), konkrétně části věnované formulování rozporů (administrativního, technického a fyzikálního), jako východisek (odrazových prken) pro hledání řešení invenčních problémů. Tento text vysvětluje, jak analyzovat a modelovat problémy s pomocí techniky (metodické pomůcky)  RCA+. Tento text ukazuje aplikaci RCA+ v oblasti techniky. Nicméně, RCA+ lze využít ve kterékoliv oblasti, kde mohou být formulovány rozpory: podnikání, management, sociální systémy, zákonodárství, plánování, umění, atd. Autor předpokládá, že čtenář je seznámen se základy TRIZ.

Přejít nahoru