Třídenní TRIZ kurz – poznávací, pro firmy


(komentovaná osnova) v rozsahu 20 x 45 minut:

Zdokonalování technických objektů metodami TRIZ
s podporou expertního systému Goldfire Innovator

1.1 Úvod. Cíl, účel a výstupy kurzu. Změny (inovace) objektu (systému, procesu). Řešitel a jeho prostředky. Tvorba a řešení inovačních zadání (TRIZ), expertní systém Goldfire Innovator. Přípravná, informační, analytická, tvůrčí, ověřovací a zaváděcí etapa v procesu inovace technického systému.

1.2 Analýza systému (objektu zdokonalování)
(Funkčně nákladová analýza – odpovědi CO a PROČ inovovat).
1.3 Analýza komponent a struktury zdokonalovaného objektu. Příklady, cvičení.
1.4 Analýza funkcí a parametrů.Příklady, cvičení.
Diagnóza komponent: funkčnost, nákladovost a problémovost. Příklady, cvičení.
1.5 Zdokonalování struktury objektu omezováním počtu komponent (náklady).
1.6 Zdokonalování struktury objektu doplňkovými funkcemi (konkurenceschopnost).
1.7 Formulace inovačních zadání a typových inovačních úloh: rozpor technický, rozpor fyzikální, konflikt látek, problémová funkce. Příklady, cvičení.

2.1 Syntéza systému (návrhy na zokonalení)
(Algoritmus řešení vytvořených zadání – hledání způsobu – JAK inovovat?).
2.2 Překonávání technických rozporů heuristickými („chytristickými“) postupy.
2.3 Překonávání fyzikálních rozporů separačními postupy. Příklady a cvičení.
2.4 Řešení konfliktů  látek změnami vazeb látek a polí. Příklady a cvičení
2.5 Řešení technických funkcí vybranými efekty z přírodních věd. Příklady.
2.6 Goldfire Innovator-počítačová podpora řešitele inovačních/invenčních úloh určená pro fáze analýzy problému, syntézy řešení a verifikace variant konfrontací s informacemi na Internetu a v databázích patentů USA, Japonska a EU.

3.1  Aplikace, ukázky řešených příkladů z techniky (metodicky stejné, obsahově různé).
3.2  Aplikace poznaných metodických nástrojů na aktuálních problémech firmy.
Několik týmů prezentuje několik alespoň částečně rozpracovaných inovačních problémů aktuálních pro firmu. Diskuse.

Materiály pro posluchače:
– studijní podklady k vyloženým tématům v PPT.
Přínos pro posluchače:
– poznání metod: Funkčně nákladová analýza a Algoritmu řešení invenčních úloh,
– poznání způsobu práce s expertním systémem Goldfire Innovator.
Přínos pro firmu:
– podnícení tvůrčího potenciálu pracovníků k tvorbě a řešení inovačních zadání,
– částečná aplikace metodiky na aktuálních inovačních úlohách firmy,
– podklad pro management k rozhodování o formě a obsahu další možné spolupráce.

Doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. prezident TRIZing, o.s.,
602 933 650, 541 146 734,
[email protected]


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.