Jednodenní TRIZ kurz – seznamovací


(komentovaná osnova) v rozsahu 7 x 50 minut:

 Zdokonalování technických objektů metodami TRIZ
s podporou expertního systému Goldfire Innovator

1. Řešitel inovací a jeho prostředky: Úvod do tématu. Proces změn (inovací). Metodika Tvorby a Řešení Inovačních/Invenčních Zadání, historie, současnost, software podpora.

2. Funkčně nákladová analýza (FNA) objektu, pro stanovení inovační strategie a formulaci inovačních zadání, metodický NÁSTROJ ZADAVATELE i ŘEŠITELE inovace.
Dynamický výklad analytické metody FNA s  řešenými příklady: komponenty, struktura, funkce, parametry, diagnóza funkčnosti, nákladovosti a problémovosti. Správná zadání (ve vztahu k vytytčenému cíli inovace) a správně formulovaná zadání (stručně, srozumitelně).

3. Zdokonalování objektu procedurami omezování počtu prvků (snižování nákladů) a rozvíjení doplňkových funkcí (zvyšování konkurenceschopnosti) inovovaného objektu (výrobku nebo procesu).

Výsledek FNA: Formulace četných zadání v souladu s vytyčeným cílem (správná zadání), znalost odpovědi na otázky CO inovovat a shromáždění argumentů PROČ inovovat?

4. Algoritmus k řešení invenčních zadání (ARIZ), metodický NÁSTROJ ŘEŠITELE inovačních/invenčních (kreativních) zadání.

Dynamický výklad řešitelské (syntetické) metody ARIZ, řešené příklady: Tendence rozvoje technických systémů zjištěné analýzou 1.5 mil. patentů. Rozpory technické a fyzikální a jejich překonávání doporučenými heuristickými a separačními postupy. Konflikty látek a jejich modelová (standardizovaná, vzorová) řešení. Funkce (problémová, technická) a možnosti jejího zdokonalení vhodnými efekty přírodních věd (fyzika, chemie,…).

Výsledek ARIZ: Náměty (ideje, koncepty) k řešení úloh, odpovědi na otázky JAK řešit inovační zadání získaná analýzou.

5. Ukázky práce s konzultačním (expertním) systémem IM-Goldfire Innovator.
Řešené inovační úlohy z různých oblastí techniky (zbraně, strojírenství, elektrotechnika, stavebnictví).

Materiály pro posluchače:
– studijní podklady k vyloženým tématům (Power Point),
– kniha CO NA TO VYNÁLEZCE pro zájemce,

Přínos pro posluchače:
– seznámení s metodami TRIZ – Tvorby správného a správně formulovaného inovačního zadání cestou funkčně nákladové analýzy (FNA) a jeho řešení pomocí řešitelských nástrojů z Algoritmu řešení inovačních/invenčních-úloh (ARIZ),
– seznámení se znalostním (konzultačním) systémem Goldfire Innovator.

Přínos pro firmu:
– inspirace a motivace tvůrčích pracovníků metodikou TRIZ a počítačovou podporou Goldfire Innovator k nalézání a řešení inovačních/invenčních úloh,
– po vyhodnocení názorů tvůrčích techniků (na konci seznamovacího kurzu účastníci vyplní anonymní dotazník) je k dispozici dobrý podklad k rozhodnutí managementu: „co dál“.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.